சிறிய காகத்தின் பெரிய உணர்வுகள் - Siriya Kaakathin Periya Unarvugal
சிறிய காகத்தின் பெரிய உணர்வுகள் - Siriya Kaakathin Periya Unarvugal
சிறிய காகத்தின் பெரிய உணர்வுகள் - Siriya Kaakathin Periya Unarvugal
  • Load image into Gallery viewer, சிறிய காகத்தின் பெரிய உணர்வுகள் - Siriya Kaakathin Periya Unarvugal
  • Load image into Gallery viewer, சிறிய காகத்தின் பெரிய உணர்வுகள் - Siriya Kaakathin Periya Unarvugal
  • Load image into Gallery viewer, சிறிய காகத்தின் பெரிய உணர்வுகள் - Siriya Kaakathin Periya Unarvugal

சிறிய காகத்தின் பெரிய உணர்வுகள் - Siriya Kaakathin Periya Unarvugal

Regular price
Rs. 450.00
Sale price
Rs. 450.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Tax included.

ஒரு காகம், ஒரு மாடு, ஒரு நாய் மற்றும் ஒரு பூனை ஒரே சுற்றுப்புறத்னதச் ரசர்ந்த நண்ெர்கள். வாருங்கள், இந்ை நான்கு நண்ெர்களுடன் வாழ்க்னகயின் உயர்னவயும் தாழ்னவயும் ல ர்ந்து பயணிப்லபாம்.

எழுத்து: தியோ அப்பா ப்ரேம்

ஓவியம்: ஜமீலா ஹபீப்

கதை: சௌம்யா சைலேந்தரா